Algemene voorwaarden2019-09-27T17:59:05+00:00

Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities

Behandelaar/therapeut: drs. MSC M.P.A.J. Adriaansens, eigenaar PRAKTIJK LIJNEN. Opdrachtgever: de cliënt die voor een sessie bij PRAKTIJK LIJNEN komt.

Art. 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de behandelaar/therapeut van PRAKTIJK LIJNEN en de opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak en volledig invullen van het intakeformulier en ondertekening van de behandelovereenkomst. De overeenkomst kan uit één sessie of meerdere sessies bestaan. De overeenkomst kan uit één sessie of meerdere sessies bestaan.
 2. De behandelaar/therapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie tijdig aan de behandelaar/therapeut worden medegedeeld.
 4. De behandelaar/therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van PRAKTIJK LIJNEN en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.
Art. 4. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5. Klachten

Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de behandelaar/therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

PRAKTIJK LIJNEN is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Psychologen en Agogen NVPA en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het klachtenportaal van de NVPA.

Art. 6. Betaling

Betaling gebeurt na de sessie via pin of contant. De factuur wordt maandelijks gemaild naar de cliënt.

Art. 7. Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van de behandelaar/therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 2. De aansprakelijkheid van de behandelaar/therapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/therapeut wordt uitbetaald.
 3. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de behandelaar/therapeut is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 4. De behandelaar/therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. De behandelaar/therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schadewaarvoor hij/zij de behandelaar/therapeut aansprakelijk wil stellen.
 6. Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.
 7. Wijzig nooit de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met deze arts.
Art. 8. Annuleringen
 1. Annuleringen van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van afspraken gelden de nu volgende annuleringsvoorwaarden:
  – Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  – Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
  – Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip is deze geen kosten verschuldigd, mits dit 24 uur van tevoren wordt aangegeven. Gebeurd dit binnen de 24 uur voor de afspraak dan is de cliënt 50 % van de consultkosten verschuldigd.
  – De behandelaar/therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij eveneens uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.
  -Voorts is de behandelaar/therapeut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de behandelaar/therapeut kan worden gevergd.
Art. 9. Tarief

Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief zoals op de website www.praktijklijnen.nl  staat vermeld.

Art. 10. Geschillen

Op de dienstverlening van de behandelaar/therapeut is het Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de behandelaar/therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de behandelaar/therapeut, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

TRAUMA PRAKTIJK ADRIAANSENS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 14100923

Registraties

Ga naar de bovenkant